Regulamin wychowanka Bursy Szkolnej w Kolnie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw.
 2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie bez względu na różnice wyznaniowe, polityczne, majątkowe czy pochodzenie społeczne. W korzystaniu ze swoich praw każdy wychowanek podlega jedynie takim ograniczeniom, które ustala poniższy regulamin wyłącznie w celu zapewnienia uznania i poszanowania praw i wolności innych wychowanków i pracowników Bursy.
 3. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający jego honorowi lub dobremu imieniu.
 4. Wychowanek nie może być zmuszany do przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia lub organizacji.
 5. Wychowankowie mają prawo do uczestnictwa w pracach funkcjonujących sekcji, Młodzieżowej Rady Bursy, a także do zgłaszania propozycji i wniosków.
 6. Wychowanek ma prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę i rozwijanie zainteresowań w różnorodnych formach organizowanych w placówce i poza nią.
 7. Wychowanek ma obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym Bursy.
 8. Wychowankowie mają prawo do jednakowej obrony przed dyskryminacją, mają też prawo odwołania się do odpowiednich instancji przeciw działaniom stanowiącym naruszenie jego praw.
 9. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach być wysłuchanym przez zespół wychowawczy , Młodzieżową Radę Bursy i Dyrektora placówki.
 10. Młodzieżowa Rada Bursy ma prawo do proponowania zmian w celu ulepszania życia w placówce, w tym planu wychowawczego i planu profilaktyki oraz kalendarza imprez i uroczystości, a także konsultowania zadań i problemów podejmowanych przez wychowanków, Dyrektora Bursy i Radę Pedagogiczną.

§ 2

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz typ szkoły, do której uczęszczają.
 2. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami normującymi zasady przebywania w Bursie spoczywa na wychowawcy grupy.
 3. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 3

 1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku szkolnego tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego zakończenia.
 2. W okresie ferii Bursa nie zapewnia wychowankom opieki wychowawczej i wychowankowie nie mogą w niej przebywać.

 

§ 4

Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania np.: przyjmowania uczestników wycieczek szkolnych, grup sportowych itp., jak również udostępniać pokoje w okresie ferii lub weekendów. W związku z powyższym wychowankowie bursy na czas swego wyjazdu mają obowiązek zabezpieczenia swoich osobistych rzeczy (przedmiotów) zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Dyrektora Bursy na daną okoliczność.

 

II. KODEKS WYCHOWANKA

Kodeks wychowanka zawiera prawa i obowiązki wychowanka. Zobowiązuje on wychowanków do rzetelnej nauki, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca on do stawiania sobie wyższych wymagań i realizowania własnej osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach życia. Kodeks określa zasady współżycia wychowanków i wychowawców, które powinny opierać się na wzajemnym zrozumieniu, życzliwości i szacunku.

Prawa wychowanka Bursy
§ 5

Wychowanek ma prawo do:

 1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
 2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Bursy służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach (np. sportowych, artystycznych) prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
 4. Współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych młodzieży poprzez przedstawicieli samorządu.
 5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Bursie.
 6. Prezentowania swych opinii i wniosków dotyczących życia w Bursie.
 7. Uczenia się po godzinie 2200 pod warunkiem, że nie zakłóca to spokoju i wypoczynku innych, lecz nie dłużej niż do godziny 2400 - za zgodą wychowawcy/ pracownika Bursy.
 8. Warunków pobytu w bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
 9. Zwracania się do wychowawcy grupy, Dyrektora Bursy we wszystkich istotnych sprawach i uzyskania od nich pomocy.
 10. Poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych w relacjach rodzinnych i korespondencji.

Obowiązki wychowanka Bursy
§ 6

Wychowanek ma obowiązek:

 1. Sumiennego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 2. Systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych.
 3. Podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Bursy.
 4. Współdziałania w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w Bursie.
 5. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Bursy.
 6. Uczestniczenia w pracach społecznie –użytecznych na rzecz Bursy i środowiska.
 7. Współuczestniczenia w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
 8. Kulturalnego zachowywania się w Bursie i poza nią.
 9. Zgłaszania z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza Bursą oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez rodziców
 10. Przestrzegania zasad współżycia społecznego a w szczególności:

1) okazywania szacunku pracownikom Bursy oraz innym mieszkańcom;

2) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

3) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności i wolności osobistej drugiego człowieka.

 1. Zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom - zabrania się wychowankom palenia tytoniu, posiadania i picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 2. Dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia.
 3. Regularnego uiszczania opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w Bursie.

§ 7

Ponadto wychowanek obowiązany jest do przestrzegania następujących szczegółowych ustaleń:

 1. Codziennego sprzątania pokoi oraz robienia raz w tygodniu porządków generalnych.
 2. Przestrzegania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów (w tym odpadków).
 3. Przestrzegania ciszy w czasie nauki własnej, tj. w godz. od 1600 do1800; w czasie nauki obowiązuje zakaz przebywania poza swoim pokojem, opuszczania Bursy oraz przyjmowania osób odwiedzających.
 4. Uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z Bursy, jak również wyjazd poza teren Kolna oraz odnotowanie tego faktu w zeszycie wyjść.
 5. Nagły wyjazd wychowanka do domu w trakcie tygodnia spowodowany chorobą lub inną ważną sytuacją rodzinną następuje po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą.
 6. Powrotu do Bursy w porze letniej do godz. 2100 i w porze zimowej do 2000.
 7. Nocowanie poza Bursą jest zabronione. W wyjątkowych przypadkach, po uprzedniej pisemnej zgodzie rodziców / opiekunów prawnych, może nastąpić zwolnienie od tego nakazu.
 8. Przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki.
 9. Ponoszenia odpowiedzialności za to, by osoby odwiedzające swym zachowaniem nie naruszały regulaminu bursy. Odwiedzający mają obowiązek pozostawienia w pokoju wychowawców legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości.
 10. Szanowania mienia Bursy i współmieszkańców, nie zmieniania zastanego układu i porządku (nie wolno przestawiać i dostawiać mebli, na ścianach i meblach nie wolno przyklejać plakatów i ozdób).
 11. Zgłaszania na bieżąco wychowawcy zauważone zniszczenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu będącego wyposażeniem Bursy.
 12. Bezwzględnego przestrzegania zakazu dorabiania kluczy do pomieszczeń Bursy a zwłaszcza, do swojego pokoju. Wychowankowi nie wolno na własną rękę dorabiać kluczy do pokoi mieszkalnych.
 13. Każdorazowo wychodząc z pokoju zamykania drzwi na klucz i zabierania klucza ze sobą, jeśli pozostaje na terenie Bursy, bądź oddawania w pokoju wychowawców gdy opuszcza Bursę.
 14. Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia.

06.30 - Pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi - kontrola czystości

07.00 - 07.30 - Śniadanie

07.30 - Wyjście młodzieży do szkoły

08.00 - 15.30 - Zajęcia szkolne

14.00 - 16.00 - Obiad

16.00 - 18.00 - Nauka Własna

18.00 - 18.30 - Kolacja

18.30 - 20.30 - Zajęcia indywidualne

20.30 - 21.30 - Toaleta wieczorna

21.30 - 22.00 - Przygotowanie do ciszy nocnej, kontrola obecności

22.00 - 06.30 - Cisza nocna

 

III. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Nagrody

§ 8

Za wzorowe, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę oraz przykładną postawę w pracy na rzecz społeczności Bursowej i zachowaniu wychowanek może otrzymać nagrodę w postaci:

 1. Udzielenia pochwały przez wychowawcę grupy.
 2. Udzielenia pochwały przez dyrekcję wobec całej młodzieży.
 3. Nagrody rzeczowej.
 4. Wysłania pisma pochwalnego do dyrekcji szkoły i rodziców.
 5. Innej formy ustalonej przez Radę Pedagogiczną.

Kary
§ 9

 1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność bursową, nieprzestrzeganie Statutu Bursy oraz nie wywiązywanie się z obowiązków– wychowanek może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej;

2) naganą:

a) udzieloną przez wychowawcę wobec grupy;

b) udzieloną przez dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia z placówki;

3) pracą na rzecz Bursy;

4) pozbawienie prawa zamieszkania na określony czas z możliwością powrotu;

5) nie przyjęciu do Bursy w następnym roku szkolnym;

6) usunięcie z Bursy, skreślenie z listy wychowanków w przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 2 paragrafu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady Bursy.

 

2. Za szczególne przypadki naruszenia postanowień Statutu placówki uważa się:

1) stwarzania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu lub współmieszkańców, wychowawców, pracowników Bursy i innych osób;

2) spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie Bursy;

3) rozprowadzanie, udostępnianie lub przyjmowanie środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie obiektu;

4) kradzież i inne czyny niezgodne z prawem;

5) niszczenie mienia Bursy i współmieszkańców;

6) przebywanie w Bursie osób postronnych w godzinach nocnych;

7) samowolne opuszczenie placówki w godzinach nocnych;

8) stwierdzenie użycia na terenie placówki agresji lub przemocy wychowanka wobec innych osób;

9) niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec dyrektora, wychowawców lub innych pracowników Bursy;

10) nie regulowania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dłużej niż 2 miesiące;

11) Uczeń skreślony z listy mieszkańców Bursy nie ma prawa do ponownego zamieszkania w Bursie;

12) W przypadku naruszenia praw wychowanka rodzice, prawni opiekunowie lub uczeń mogą składać skargi do Dyrektora Bursy;

13) W przypadku skargi ustnej Dyrektor Bursy sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i Dyrektor Bursy;

14) Dyrektor Bursy przeprowadza wyjaśnienie sprawy, a o wynikach, w formie pisemnej decyzji, zawiadamia osobę, która wniosła skargę, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc;

15) Od decyzji Dyrektora Bursy przysługuje odwołanie do organu nadzorującego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 1. Karę pozbawienia miejsca w Bursie stosuje się również wobec wychowanków, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych i w zajęciach praktycznej nauki zawodu bez usprawiedliwienia.
 2. Kolejność stosowania w/w kar, w zależności od charakteru wykroczenia, nie musi być przestrzegana. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od zastosowanej kary.
 3. Kara relegacji może być zastosowana również w przypadku, kiedy wychowawcy (Dyrektor Bursy) wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań wychowawczych a wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności Bursowej.
 4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad współżycia w grupie, stopień winy wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów i pracowników Bursy.

§ 10

 1. Nie można nakładać dwóch kar jednocześnie za to samo przewinienie.
 2. O szczególnych przypadkach łamania niniejszego regulaminu przez wychowanka zawiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni. Poinformowanie rodziców nie jest karą.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni lub wychowankowie mogą odwołać się od kar w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze do: 1) Dyrektora, 2) Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni, po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków. Kara może być pozostawiona, anulowana lub zawieszona w zależności od ustalonych okoliczności. Opinia samorządu wychowanków nie jest wiążąca dla Dyrektora,

Od decyzji Dyrektora wychowanek ma prawo odwołać się do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Bursy w terminie 14 dni. Decyzja Kuratora jest ostateczna.

 1. Wychowankowie usunięci dyscyplinarnie z Bursy nie mają prawa odwiedzin w pokojach młodzieży.

 

  IV. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

  § 11

  Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich czynności i prac na terenie Bursy, a w szczególności:

  a) znać Statut Bursy, Regulamin wychowanka oraz obowiązujące w placówce procedury;

  b) znać ogólne zasady przeciwpożarowe i plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz brać udział w ćwiczebnych alarmach pożarowych organizowanych przez Dyrektora i Straż Pożarną;

  c) przestrzegać zakazu palenia tytoniu w tym e-papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków, medykamentów i innych substancji psychoaktywnych. Obowiązuje całkowity zakaz bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, a także przebywania w towarzystwie takich osób;

  d) przestrzegać zakazu używania w pokojach mieszkalnych niedozwolonych przedmiotów i narzędzi elektrycznych;

  e) nie używać na terenie Bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł. Nie pozostawiać bez dozoru świecących się lampek w pokojach, ładowarek do telefonów komórkowych, oraz laptopów pozostawionych włączonych jedynie do sieci;

  f) podczas nauki własnej oraz w porze nocnej obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych ( aparaty powinny być wyłączone i schowane);

  g) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;

  h) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi Bursy, a także odpowiednim organom policji;

  i) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Bursy powoduje zabranie telefonu do „depozytu” - aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

  § 12

  1. Wychowankowie zobowiązani są do pozostawiania klucza od swojego pokoju w pokoju wychowawców przy każdorazowym wyjściu z Bursy.
  2. Wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze.
  3. Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, kluby sportowe, korzystający z korepetycji poza Bursą powinien dostarczyć wychowawcy grupy pisemną zgodę rodziców.
  4. Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, pracownikowi dyżurującemu i Dyrektorowi placówki.
  5. Wszelkie prace związane z drobnymi naprawami wykonywane mogą być przez wychowanka za zgodą wychowawcy i pod jego opieką lub opieką konserwatora.
  6. W przypadku choroby wychowanek powinien zgłosić się do wychowawcy. Wychowanek może korzystać z opieki lekarskiej .
  7. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków ( np. ubranie, buty, telefony, aparaty fotograficzne, komputery, biżuteria) pozostawione w nie zamkniętych pomieszczeniach: pokojach, łazienkach, świetlicach i innych.

  § 13

  1. Odpowiedzialność materialna wychowanka obejmuje:

  1) szkody wyrządzone w majątku Bursy,

  2) roszczenia placówki powstałe wskutek nieterminowego uiszczania opłat za pobyt w Bursie.

  1. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu /wyposażenia mienia placówki.
  2. Wychowanek odpowiada osobiście za szkody przez siebie spowodowane, jednak w przypadku, gdy szkoda powstała w zajmowanym pokoju wieloosobowym i nie ma możliwości ustalenia sprawcy szkody, mieszkańcy danego pokoju ponoszą odpowiedzialność w częściach równych za wyrządzone szkody w jego wyposażeniu i wyglądzie oraz w pomieszczeniach wspólnych lub mieniu Bursy.
  3. Za szkody wyrządzone w mieniu Bursy przez gościa lub osobę odwiedzającą odpowiada solidarnie wraz z tymi osobami mieszkaniec przyjmujący te osoby.

   

   

  V. INSTRUKCJA BHP I PRZECIWPOŻAROWA

  § 14

  Zabrania się:

  1. Przywożenia do Bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych (telewizor, opiekacz, grzałka, żelazko itd.). Można z nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
  2. Przywożenia do Bursy i korzystania w okresie jesienno – zimowym w pokojach mieszkalnych z grzejników elektrycznych.
  3. Dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach elektrycznych (lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty itp.).
  4. Używania otwartego ognia (np. palenia papierosów, świec, kadzidełek).
  5. Wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie.
  6. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach.