Spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, odbyło się w łomżyńskim Ratuszu 7 maja 2019 r. Wziął w nim udział wicepremier Jarosław Gowin, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt partnerski „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Jego wartość to 25.263.917,80 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 19.999.079,80 zł. Celem głównym jest zwiększenie do 31 marca 2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczonej przez CIS: uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób i podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób. Realizacja projektu, będzie polegała na utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej na terenie jednostek samorządu terytorialnego partnerów oraz lidera, a następnie prowadzeniu aktywnych działań dla łącznie 400 kobiet i 300 mężczyzn. Na terenie siedmiu partnerów projektu powstaną Centra Integracji Społecznej. Samorządy otrzymają ok. 2 mln zł na doposażenie placówek oraz ich bieżącą działalność. Wsparciem zostanie objęty także już istniejący CIS w Łomży. Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie psychologa, który poprzez wywiad psychologiczny rozpozna ich preferencje zawodowe, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Projekt przewiduje sześciogodzinne zajęcia przez 5 dni w tygodniu. Osoby uczestniczące w nim będą mogły liczyć na ubezpieczenie, wypłatę zasiłków integracyjnych, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.