W dniu 17 maja 2019 roku podpisano umowę pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą Kolno.

Przedmiotem umowy jest udzielenie w 2019 roku Powiatowi Kolneńskiemu poprzez Gminę Kolno pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę ww. drogi Powiat Kolneński będzie realizował poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.

Cała wartość inwestycji to 4 240 934 zł, wkład Gminy Kolno wynosi 500 000 zł.