Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:


Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, nr (86) 278 21 81, adres email: ppp@powiatkolno.pl
1. Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie jest Pani Katarzyna Sikorska, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, b. realizacji zawartych umów,
b. udzielonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 7 RODO,
c. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do: a. dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

a. sprostowania danych (art. 16 RODO;
b. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy: dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
c. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.

a. RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy. 9. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.