Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

OKRO

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILTACYJNO-OPIEKUŃCZY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie w dniu 24.11.2017 POROZUMIENIEM NR MEN/2017/DWKI/1655 została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie działania powiatu. 

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) m.in.:

Program skierowany jest do dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością) oraz ich rodziców.

Głównym celem działania jest:

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów następujących  dokumentów:

 1. obowiązkowo minimum jeden z poniższych:
  • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością;
 2. dodatkowo (o ile dziecko posiada poniższe dokumenty):
  • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich;
  • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego;
  • opinia ze żłobka / przedszkola / lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę godzin terapii Poradnia zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, ustalania ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem.