Jesteś tutaj: Start / Oferta

Oferta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOLNIE

NA ROK SZKOLNY

2019/2020

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie   jest placówką publiczną  udzielającą od wielu lat specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

Pracownicy naszej Poradni stanowią zespół doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii.

W  naszej Poradni  kierujemy się nadrzędnym celem, aby nasze usługi świadczyć w sposób sprawny, profesjonalny, ukierunkowany na klienta  z zapewnieniem dyskrecji i indywidualnego podejścia do problemu.

Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bezpłatna  i nie wymaga skierowań.

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami i ofertą nasze Poradni.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie w roku szkolnym 2017/18 podejmuje działania zgodnie z kierunkami  polityki  oświatowej  państwa w zakresie:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Wśród zamieszczonych w naszej ofercie różnych form wspomagania znajdą Państwo wiele propozycji, które pomogą przygotować się do podjęcia działań ukierunkowanych nana realizację tych, priorytetowych w bieżącym roku szkolnym, zagadnień.

 

Zapraszamy do uczestnictwa  w  zaproponowanych formach wspomagania.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA w KOLNIE UDZIELA POMOCY w ZAKRESIE

 

DIAGNOZY:

 • Kompleksowa diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna) małych dzieci w wieku 0 – 5r.ż. pozostających w domach rodzinnych i nie uczęszczających do przedszkola w ramach PUNKTU KONSULTACYJNEGO.
 • Wsparcie diagnostyczne dzieci przedszkolnych.
 • Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży kierowanej do poradni z powodu trudności szkolnych, emocjonalnych, wychowawczych, wad mowy i wymowy oraz szczególnych uzdolnień.
 • Diagnoza logopedyczna dzieci zakwalifikowanych na diagnostyczne badania logopedyczne po badaniach przesiewowych programem „Mówię”.
 • Diagnoza zawodoznawcza dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

TERAPII:

 • Indywidualna terapia pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna małych dzieci w ramach pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I
 • Indywidualna/grupowa terapia psychologiczna.
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy, w tym dzieci niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie grup edukacyjno – terapeutycznych wg programu ORTOGRAFFITI dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Grupowe zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Grupowa terapia jąkających się.
 • Grupowa terapia małego dziecka z deficytami.
 • Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku szkolnym.
 • Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
 • Grupowe zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości dla dzieci z klas I-III
 • Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z klas IV-VI.
 • Grupowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stymulujące rozwój poznawczy, ruchowy i komunikację werbalną.
 • Grupowe zajęcia rozwijające odwagę, aktywność społeczną i werbalną dla dzieci nieśmiałych.
 • Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.

 

ORZECZNICTWA:

 Zespół  Orzekający  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, u których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                  do szkoły;         
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

 

       OPINIOWANIA:

            Poradnia wydaje opinie m.in. w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz   odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego;
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego    przygotowania  przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym;
 • zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją  rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych u uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauce, uniemożliwiające  sprostowanie tym wymaganiom
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

         ponadgimnazjalnej;

 

 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia  nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU   DZIECKA:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowane w oparciu 
  • Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U z 2017r., poz. 1635).
 • W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to:
  • psycholog,
  • pedagog,
  • logopeda, neurologopeda.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

DORADZTWO ZAWODOWE:

 • Wsparcie szkół w realizacji działań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.
 • Prowadzenie zajęć w zakresie planowania kariery zawodowej z uczniami VIII szkół  podstawowych i uczniami szkół ponadpodstawowych.
 • Popularyzacja wiedzy na temat szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na ten temat uczniom, rodzicom i nauczycielom.

PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI:

 • Zajęcia psychoedukacyjne (prelekcje, wykłady, warsztaty) dla rodziców i nauczycieli dzieci wieku przedszkolnego.
 • Zajęcia psychoedukacyjne (prelekcje, wykłady, warsztaty) dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania trudnościom dydaktycznym.
 • Wspieranie programów profilaktycznych i wychowawczych szkół ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów, bezpieczeństwem w internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, a także zapobieganiem przemocy i agresji.
 • Zajęcia pokazowo – instruktażowe z zakresu terapii logopedycznej dla rodziców i       
 • Grupowe zajęcia dla rodziców ,,Szkoła dla Rodziców’’
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych we współpracy z PCPR.
 • Grupy wsparcia dla rodziców:

-  dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

-  dzieci z niepełnosprawnością

-  dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

-  dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

 • Wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w zespołach do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Wspierania rodziców w sytuacji nadużywania przez ich dzieci (uczniów) internetu i urządzeń ekranowych.

INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ:

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pomagają   w radzeniu sobie z kryzysowymi sytuacjami życiowymi, zarówno w formie indywidualnej jaki i grupowej (warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców).

 

KONSULTACJI:

 • Indywidualne konsultacje:

- psychologiczne;

- pedagogiczne;

- logopedyczne,

dla dzieci, rodziców lub opiekunów i nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, mającymi trudności wychowawcze, trudności w nauce, pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi oraz mającymi wady mowy i wymowy.

 

 • Prowadzenie dnia otwartych konsultacji logopedycznych.
 • Konsultacje z nauczycielami dotyczące konstruowania programów rewalidacyjno -

 

BADAŃ PRZESIEWOWYCH:

 • Przesiewowe badania mowy programem „MÓWIĘ” dzieci 5- i 6- letnich;
 • Przesiewowe badania wzroku multimedialnym programem „WIDZĘ”;
 • Logopedyczne badania przesiewowe;
 • Przesiewowe badania gotowości przedszkolnej dzieci 6 letnich „Pierwszy krok”;
 • Przesiewowe badania Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD) M. Bogdanowicz.

 

 

WSPOMAGANIA  ROZWOJU  PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ  i  PLACÓWEK:

 WSPOMAGANIE

 • jest adresowane do przedszkola/szkoły/placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup,
 • pomaga przedszkolom/szkołom/placówkom w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań,
 • wynika z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola/szkoły/placówki  i odpowiada na jej specyficzne potrzeby,
 • jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia na  rzecz długofalowych form pomocy przedszkolu/szkole/placówce,
 • uwzględnia efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przedszkola/szkoły/placówki oraz wyniku egzaminów zewnętrznych,
 • dostosowuje działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

 

   W RAMACH  WSPOMAGANIA  PROPONUJEMY  PAŃSTWU:

 • stałą współpracę z przedszkolem/szkołą/placówką osoby wspomagającej z  P.P. w Kolnie,
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb,
 • ustalenie sposobów działania (opracowanie planu wspomagania rozwoju) prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola/szkoły/placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

SIECI  WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA:

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli i dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

Celem funkcjonowania  sieci jest:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
 • poszerzenie ich kompetencji,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli/placówek uczestniczących w sieci,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami/przedszkolami/ placówkami.

 

Członkowie sieci mogą korzystać zarówno z własnych doświadczeń, ale również  z metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Powyższe cele można realizować za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobistych.

 

PROPONUJE PAŃSTWU WSPÓŁPRACĘ w RAMACH  PONIŻSZYCH  SIECI:

 • sieć współpracy dla nauczycieli (o stażu zawodowym do 5lat),
 • sieć dla logopedów przedszkoli i szkół,
 • sieć dla nauczycieli pracujących z uczniem z  dysleksją,
 • sieć dla nauczycieli zajmujących się profilaktyką zachowań ryzykownych wśród uczniów,
 • sieć dla pedagogów szkolnych.

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA SPOTKAŃ  z RADAMI PEDAGOGICZNYMI, RODZICAMI, DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Lp

TEMAT

FORMA

ADRESAT

WYMIAR CZASOWY

DORADZTWO ZAWODOWE

1.

Potrafię, mogę, chcę.

/planowanie przyszłej drogi zawodowej                 w zgodzie ze swoimi mocnymi stronami, zainteresowaniami, predyspozycjami/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

 

2.

Kim chcę zostać w przyszłości?

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas VI-VIII,

szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

2 godz.

 

3.

Dokonuję wyboru – klucz do sukcesu.

Zajęcia warsztatowe

Młodzież szkół ponadpodstawowych

3 x 45 min.

4.

Moc pierwszego wrażenia:

- budowanie pozytywnych relacji,

- kreowanie własnego wizerunku.

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas VII i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

 

5.

Czas jako wartość ekonomiczna.

/celowość planowania czasu, efektywnego gospodarowania czasem/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas VI, VII,

 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

 

6.

Staram się o pracę.

/zapoznanie uczniów z czynnościami związanymi z poszukiwaniem pracy i jej podejmowaniem/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

 

7.

Ubiegam się o pracę – rozmowa kwalifikacyjna.

/kształcenie umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej/

 

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

3 godz.

/3x45/

 

8.

Badanie zainteresowań Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych

diagnoza

Uczniowie klas VII, VIII szkół  podstawowych

 i klas II, III szkół ponadpodstawowych

 

9.

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu

pogadanka

Uczniowie klas VI –VIII szkół podstawowych

2 godz.

 

10.

Moja przyszłość to mój wybór

pogadanka

Uczniowie klas VII –VIII szkół podstawowych

1 godz.

 

11.

Program aktywizujący wybór zawodu

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas VII –VIII szkół podstawowych

4 godz.

12

Program „Wybieram przyszły zawód”

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

5 godz.

 

 

TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE

1.

Umiem się uczyć

Warsztaty

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej

1 godz.

2.

Techniki skutecznego uczenia się.

Warsztaty

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

2 godz.

PROFILAKTYKA I PROBLEMY WYCHOWAWCZE

1.

Jaki ja ? – charakterystyka okresu dojrzewania

Prelekcja

Uczniowie

  pierwszych klas szkół ponadpodstawowych

1,5 godz.

2.

Przemocy i agresji powiedz NIE  /program przeciwdziałania zachowaniom agresywnym/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie SP

 kl .IV - VI 

3 spotkania

/3 x 90min/

3.

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Netoholizm, cyberprzemoc.

Warsztaty

Uczniowie kl.IV - VIII szkoły podstawowej

45 min

4.

Uczymy się mówić ,,nie’’ – zachowujemy się asertywnie.

Warsztaty

Uczniowie klas V-VIII

 i szkół ponadpodstawowych

45 min.

5.

Dopalacze – czy rzeczywiście bezpieczne?

Warsztaty

Uczniowie klas V-VIII

 i szkół ponadpodstawowych

45 min

6.

STOP  Przemocy i Agresji

/jak radzić sobie z przemocą/agresją/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas VII -VIII

szkoły podstawowej

3 spotkania

/3 x 90min/

  7.

Sposoby konstruktywnego wyrażania złości

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie SP

 kl. IV - VIII

2 godz.

/2x45/

8.

To ważne – SZACUNEK DLA SIEBIE I INNYCH

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

9.

Egzamin z człowieczeństwa.

/postawy wobec zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS/

Warsztaty

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

10.

Uwarunkowania i skutki uzależnień.

Zajęcia warsztatowe

 

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

1 godz.

 

11.

„Nie jestem sam”

Program wychowawczy z elementami socjoterapii dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Warsztaty

Uczniowie kl. II i  III

szkoły podstawowej

5x2godz.

        lekcyjne

12.

„Spróbujmy inaczej”

Program przeciwdziałania agresji                  u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Warsztaty

Uczniowie kl. III szkoły podstawowej

5x2godz.

        lekcyjne

13.

Program pt. „Nie truj się.”

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Od klasy V szkoły podstawowej

2 godz.

14.

Nałogom  powiedz  NIE

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  SP

 

2 godz.

/2x45/

15.

Biwak profilaktyczno - edukacyjny.

 

Warsztaty

Uczniowie  SP

 

Jeden lub dwa  dni

(np. piątek -                           sobota)

16.

„Potrafię, mogę, chcę – decyduję                 o sobie”

Program profilaktyczno-edukacyjny.

 

Zajęcia warsztatowe

 

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

9 godz.

           /9x45/

spotkania cykliczne 

 

17.

Komunikowanie negatywnych uczuć – ćwiczenia

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas V i VI

szkół podstawowych

 

1 godz.

 

18.

 

Jak rozpoznawać uczucia swoje

 i innych

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas V – VIII

 

2 godz.

/2x45/

 

19.

 

Profilaktyka zachowań agresywnych.

 

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas V – VIII

 

2 godz.

/2x45/

 

20.

Radzenie sobie ze złością.

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas V i VI

  szkół podstawowych

1 godz.

21.

Telewizja – internet

przyjaciel, czy złodziej czasu.

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

 

22.

 

Uzależnienie – chcę je zrozumieć

 

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VI - VIII,

       szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

 

23.

Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowiek

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

24.

 

Papierosy i e-papierosy.

Czy na pewno bezpieczne ?!!!

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VI -VIII,

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

25.

Moja przyszłość zależy ode mnie

/podnoszenie poczucia własnej wartości/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas IV -VIII,

szkół podstawowych

2 godz.

/2x45/

26.

UZALEŻNIENIE

JAK GO UNKNĄĆ ?

 

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VI -VIII,

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

27.

Uwierzyć w siebie!

Jaki jestem, jak widzę siebie i jak widzą mnie inni?

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas IV -VIII,

szkół podstawowych

 

2 godz.

/2x45/

28.

BYĆ  ODPOWIEDZIALNYM

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas V -VIII,

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

/2x45/

29.

Lekcja bezpieczeństwa

/Zagrożenia prywatności w sieci/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

2 godz.

30.

Dzień z życia

/zagrożenia płynące z nadużywania internetu i komputera (gry, portale itp.)/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

 

31.

W sieci

/uwrażliwienie dotyczące cyberprzemocy/

 

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VI - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

 

32.

Gdzie jest Mimi?

/specyfika i konsekwencje cyberprzemocy dla ofiar i sprawców/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VI - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

/2x45/

33.

Dowód miłości.

/podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

/2x45/

34.

Sponsoring.

/podejmowanie niebezpiecznych kontaktów seksualnych/

 

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

/2x45/

35.

Handel dziećmi

/jak chronić się przed manipulacją dotyczącą handlu ludźmi w celach komercyjnych,  wykorzystania seksualnego. Gdzie szukać pomocy/

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie  klas VII - VIII,

i szkół ponadpodstawowych

 

2 godz.

/2x45/

36.

Zajęcia logorytmiczne

 

Zajęcia otwarte

Dzieci z klas 0

1 godz.

37.

Zajęcia z zakresu rozwijania wiedzy i umiejętności:

Zabawa logopedyczna „Trzech braci ”i zabawy przy muzyce

Zajęcia warsztatowe

Dzieci z klas 0

1 godz.

 

RODZICE

Lp

TEMAT

FORMA

ADRESAT

WYMIAR CZASOWY

DORADZTWO ZAWODOWE

1.

Moje dziecko wybiera zawód.

Zajęcia psychoedukacyjne

Rodzice

1 godz.

TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE

1.

Symptomy rozpoznawania ryzyka dysleksji.

Prelekcja

Rodzice dzieci kl. 0 - III

1,5 godz.

2.

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

3.

W jaki sposób pomóc

dziecku leworęcznemu

 

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

4.

Moje dziecko brzydko pisze !

Jak temu zapobiec. Jak mu pomóc.

 

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

5.

Czy moje dziecko właściwie trzyma długopis ?

Prelekcja

Rodzice

40 min.

6.

Trudności dydaktyczne i wychowawcze w okresie dorastania

Prelekcja

Rodzice

1,5 godz

7.

Trudności dydaktyczne i wychowawcze – rola rodziców.

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych

1,5godz.

8.

Prawidłowe zaspokajanie potrzeb dziecka warunkiem jego dobrego funkcjonowania w roli ucznia.

 

Prelekcja

Rodzice młodzieży klas VII/VIII

i ponadgimnazjalnych

1 godz.

9.

 

Gotowość szkolna dziecka.

 

Prelekcja

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

1 godz.

10.

Mowa dziecka – ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, dojrzałości szkolnej.

Prelekcja

Rodzice

 

11.

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym

Prelekcja

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

1,5 godz.

  

PROFILAKTYKA I PROBLEMY WYCHOWAWCZE

1.

Nadpobudliwość psychoruchowa. Podstawowe objawy oraz formy pomocy.

Prelekcja 

Rodzice uczniów szkół podstawowych

2 godz.

2.

Szkoła dla Rodziców.

Warsztaty

Rodzice

9 spotkań po 2 godz.

3.

Wspomaganie prawidłowej realizacji głosek detalizowanych – instruktaż do pracy z dzieckiem

w domu.

Zajęcia otwarte

Rodzice i dzieci  kl.0 i I

1 godz.

4.

Sposoby wspierania rozwoju zdolności  dzieci. Praca z dzieckiem zdolnym w domu.

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

5.

Wzmacnianie motywacji uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych

1,5 godz.

6.

Jak pomóc dziecku w efektywnym uczeniu się?

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych

1,5 godz.

7.

Funkcja wychowawcza rodziców i ich odpowiedzialność za dziecko.

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

8.

„Dziecko w sieci”

/zagrożenia płynące z internetu/

 

 

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

9.

Bezpieczeństwo w sieci

/dziecko ofiara i sprawca/

Prelekcja

Rodzice

1 godz.

10.

Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania

Warsztaty

(grupa 8-14 osób)

Rodzice młodszych uczniów szkół podstawowych

2 godz.

11.

Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka

Warsztaty

(grupa 8-14 osób)

Rodzice

2 godz.

12.

Internet TAK uzależnienie NIE

(Ryzyko uzależnień dzieci od internetu/komputera)

Wykład

Rodzice

1,5 godz.

13.

Wiem co to są narkotyki i jakie zagrożenia niosą dla mojego dziecka.

Wykład

Rodzice

1,5 godz.

14.

Wywiadówka profilaktyczna

„Bliżej siebie dalej od uzależnień”

 

 

Wykład

Rodzice

1 godz.

15.

Jak uchronić nasze dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata?

Wykład

Rodzice

1 godz

 

RODZICE  I  NAUCZYCIELE

Lp

TEMAT

FORMA

ADRESAT

WYMIAR CZASOWY

1.

Dzieci z uszkodzonym słuchem.

Prelekcja

Nauczyciele

1 godz.

2.

Jąkanie – przyczyny, objawy. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli jak pomóc dziecku jąkającemu się.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1 godz.

3.

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji dziecka.

Prelekcja

Nauczyciele dzieci z

klas I-III szkoły podstawowej

1,5 godz.

4.

Oligofazja – mowa i terapia mowy osób upośledzonych umysłowo.

Prelekcja

Nauczyciele

1,5 godz.

5.

Wykorzystanie logorytmiki

w terapii dziecka z zaburzeniem mowy.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele dzieci  kl.0 - III

1 godz.

6.

Przyczyny powstawania i konsekwencje wadliwej artykulacji.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele dzieci kl. 0 - III

1 godz.

7.

Zabawy wspomagające rozwój poprawnej artykulacji.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele dzieci kl. 0 - III

1 godz.

8.

Interwencja profilaktyczna wobec dziecka eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

9.

Czym jest uzależnienie od internetu?

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

10.

Depresja dzieci i młodzieży.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

11.

INTERNET

Korzyści i zagrożenia

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

12.

Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

13.

Uwarunkowania i skutki uzależnień

Wykład

Rodzice i nauczyciele

1 godz.

14.

„A może by tak razem …….”

/Znaczenie efektywnej współpracy szkoły z rodzicami dla dobra dziecka/

 

Wykład

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

15.

  Dopalacze – czy na pewno bezpieczne ? !

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele

1,5 godz.

16.

Jak rozpoznać czy dziecko/uczeń bierze narkotyki

Wykład

Wykład

1,5 godz.

 

NAUCZYCIELE

 

Lp

TEMAT

FORMA

ADRESAT

WYMIAR CZASOWY

WARSZTAT PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA

1.

Emisja głosu.

Warsztaty

Nauczyciele

2 godz.

2.

Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole

/wybrane z pośród: astma, cukrzyca padaczka, ADHA, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania/

Prelekcja

Nauczyciele

1,5 godz.

3.

Depresja dzieci i młodzieży

Prelekcja

Nauczyciele

1,5 godz.

TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE

1.

Jak interpretować opinie

i orzeczenia Poradni?

Prelekcja

Nauczyciele

2 godz.

PROFILAKTYKA I PROBLEMY WYCHOWAWCZE

1.

SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA

Program rekomendowany przez instytucje centralne PARPA, ORE, KBPN, IPiN

Cykliczne  warsztaty

Nauczyciele

Rok szkolny

2.

PROGRAM  GOLDEN 5

Wspieranie osiągnięć szkolnych  i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem

Szkolenie

Nauczyciele

Cyklicznie

3.

Internet TAK uzależnienie NIE

Ryzyko uzależnień uczniów od internetu/. Komputera

Wykład

Nauczyciele

1,5 godz.

4.

Narkotyki – zagrożenia dla uczniów

Wykład

Nauczyciele

1,5 godz.

5.

Hiting, stalking – agresja XXI wieku

Prelekcja

Nauczyciele

1 godz.

6.

Nadpobudliwość psychoruchowa. Podstawowe objawy oraz formy pomocy.

Prelekcja

Nauczyciele szkół podstawowych

2 godz.

7.

Funkcjonowanie ucznia z inteligencją niższą niż przeciętna i niepełnosprawnego intelektualnie.

Prelekcja

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum

2 godz.

8.

Autyzm dziecięcy

Prelekcja

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

1, 5 godz.

9.

Zespół Aspergera

Prelekcja

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

1, 5 godz.

 

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz jednostki współpracujące z Poradnią składają kartę zgłoszenia   w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie  lub przesyłają zapotrzebowanie listownie.

 

Kartę zgłoszenia można otrzymać na miejscu w poradni, w każdej szkole

 lub pobrać ze strony internetowej poradni www.pppkolno.pl

 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dziecku i uczniowi udzielana jest na wniosek rodzica /opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

 

UWAGA!

Pracownicy Poradni zrealizują również tematy nie ujęte w ofercie Poradni, ale zgłoszone jako zapotrzebowanie przez daną szkołę/placówkę.

 

Nasz adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie

ul. 11 Listopada 1

18 – 500 Kolno

Tel/fax: 086  2782181

www.pppkolno.pl

 

Sekretariat poradni czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach  730 - 1530

 

Opracował:

Artur Tomasz Sutkowski – pedagog poradni

Pliki do pobrania