Orzecznictwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ORZECZNICTWO

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. o potrzebie nauczania indywidualnego
 3. o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Dodatkowo Zespół Orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 21017 r., po. 1578)

Orzeczenia wydaje się uczniom:

 • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
 • niesłyszącym i słabosłyszącym,
 • niewidzącym i słabowidzącym,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni, z zastrzeżeniem, że orzeczenia dla dzieci i uczniów niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera wydaje zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży, przy ul. Polnej 16.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat organizacji kształcenia specjalnego znajdują się w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 21017 r., po. 1578)

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Orzeczenie określa warunki, w jakich uczeń może realizować potrzeby edukacyjne oraz możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu szkoły, formy stymulacji, terapii, rozwijania możliwości i mocnych stron ucznia oraz inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Szczegółowe informacje na temat organizacji nauczania indywidualnego oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego znajdują się w Rozporządzeniu MEN dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (roczne przygotowanie 9.08.2017.pdf) ze zmianami z 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656).

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydawane są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Wydaje się je na okres do 5 lat.

Szczegóły organizacji zajęć zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim( Dz. U. z 2013r., poz. 529)

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Szczegóły zawiera Rozporządzenie MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).

 

Zespół Orzekający powoływany jest przez Dyrektora Poradni. W jego skład wchodzą:

 • dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba,
 • psycholog, pedagog, lekarz,
 • inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

1) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

 1. a) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 2. b) asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe,
 3. c) pomoc nauczyciela,
 4. d) asystent edukacji romskiej

– wyznaczeni przez ich dyrektora;

na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista.

2) Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 

W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:

1) dwóch rodzajów orzeczeń albo

2) orzeczenia i opinii, albo

3) dwóch rodzajów orzeczeń i opinii

– wnioskodawca składa jeden wniosek.

– Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

– Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

– Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

– W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

– W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

Opinia ze szkoły, zawiera w szczególności:

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, 
w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

 1. a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,
 2. b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia 
w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

 

Ważne:

 • Komplet dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie Poradni, do poniedziałku poprzedzającego posiedzenie zespołu orzekającego
 • Potrzebne druki (wniosek, informacja z placówki , zaświadczenie lekarskie) znajdują się w sekretariacie Poradni oraz w zakładce „ Druki do pobrania ”